11 สิงหาคม 2550

มหิดลเปิด โท เอก Material Science & Engineering หวังดันนาโนเทคโนโลยีไทยแข่งนานาชาติ


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา ปริญญาโท และ เอก หลักสูตรนานาชาติ สาขา Materials Science and Engineering (MSE)ในภาคการศึกษาปลาย ปี พ.ศ. 2550 นี้ โดยหลักสูตรใหม่นี้ถือเป็นหลักสูตร MSE หลักสูตรแรกในประเทศไทย ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีการเปิดหลักสูตรวัสดุศาสตร์ ทั้งในระดับตรี และ บัณฑิตศึกษา ในหลายๆ มหาวิทยาลัยมาแล้วก็ตาม แต่หลักสูตรใหม่ MSE นี้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เน้นเนื้อหาทางด้าน Nanotechnology, Biomimetic Materials & Engineering โดยอาศัยความชำนาญของ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านชีววิทยาและการแพทย์ มาศึกษาและทำการวิศวกรรมวัสดุ โดยอาศัยการเลียนแบบธรรมชาติ และ วิศวกรรมธรรมชาติ โดยหลักสูตรจะมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรอื่นๆ เช่น Bionics ของคณะแพทย์ Robotics ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น หัวข้อวิจัยมีให้เลือกมากมาย เช่น Nanodevice engineering, Biomimetic Engineering, Computational Nanotechnology, Nanocomposites, Nanostructure, Nanoarchitectonics, Nanofabrication, Single molecule manipulation, Bionanosystems, Biosensors, Artificial sense, Plastic electronics, Nanosurface treatment, Nanocoating, Nanoencapsulation โดยนักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดสตางค์ ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย มีโรงงานต้นแบบทางนาโนอุตสาหกรรมให้ทดลองงาน มีโครงการ Nanoentrepreneurship เพื่อทำ Nano-business โดยการจัดตั้ง Start-Up Company ให้เป็นที่ลองงานของนักศึกษา เรียกว่าครบวงจรแบบ MIT เลยทีเดียว

หลักสูตรนี้จึงเป็นการนำ MIT มาเปิดสอนที่เมืองไทย โดยไม่ต้องบินไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกา สนใจสอบถามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น