30 กรกฎาคม 2550

พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ (Plastic Electronics)


พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการประยุกต์ใช้ พลาสติกนำไฟฟ้า หรือ โมเลกุลอินทรีย์เพื่อสร้างวงจร หรือเป็นฐานรอง สำหรับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันมีผล ทำให้เกิด กระบวนการใหม ่ในการประกอบอุปกรณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ ซึ่งทำให้ เกิดการประยุกต์ใช้งานได้เพิ่มเติม หรือใหม่ไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบัน เทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ดังนี้


  1. Flexible Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำเอาคุณสมบัติในการพับงอได้ ของพลาสติกมาใช้ประโยชน์ เช่น เซลล์แสงอาฑิตย์ จอภาพแบบยืดหยุ่น แผ่นติดสินค้า เซ็นเซอร์ตรวจคุณภาพอาหาร เป็นต้น

  2. Printed Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น อิงค์เจ็ต หรือ เฟล็กโซกราฟ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สามารถดาวน์โหลด วงจรผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วพิมพ์แผ่นวงจรใช้งานที่บ้าน หรือจุดขายสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการ ปฏิวัติอิเล็กทรอนิกส ์ครั้งใหญ่เลยทีเดียว

  3. Wearable Electronics และ Electronic Textile เป็นการนำเอาฟังก์ชันทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอยู่ในสิ่งทอ ทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่ มีความสามารถในการประมวลผล เช่น เสื้อผ้าสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือ เสื้อผ้าตรวจสุขภาพของผู้สวมใส่ เป็นต้น

  4. Ambient Intelligence เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สภาพล้อมรอบที่อาศัยอยู่มีความฉลาด และสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น แผ่นไฟส่องสว่างแบบสภาพธรรมชาติ e-Wallpaper ฟิล์มปรับตามแสงสว่าง เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพล้อมรอบ เป็นต้น

อ่านเรื่อง พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้ที่ http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/plastronics/PlasticElectronics_Web.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น